Tevékenységünk az utóbbi időszakban (2014. január 1 – 2016. március 31.)

A Habeas Corpus Egyesület Jogsegély Iroda több éve foglalkozik a jogi segítségnyújtással, melynek keretein belül főként a rászorult személyek igényérvényesítése érdekében jár el. Egyesületünk irodája elsősorban a fogyasztók és emberi vagy állampolgári jogaiban sértett személyek minél magasabb fokú védelmét tűzte a zászlajára.

Az utóbbi években szerepet vállaltunk a devizahiteles ügyfelek érdekképviseletében, mely ma mára súlyos nemzetgazdasági, társadalmi problémává nőtt. Irodánk több mint 120 deviza-nyilvántartású hitel miatt károsult ügyféllel került kapcsolatba. Szerepet vállalunk abban, hogy ezek az ügyek – elsősorban peren kívül, de akár peres úton is – az ügyfeleink számára a legkedvezőbben alakuljanak

Az ügyek jellegéből fakadóan a következő táblázatot állítottuk össze:

Ügyek megnevezése 2014 2015 2016
Devizahiteles ügyek 49 59 21
Fogyasztóvédelmi ügyek 7 13 6
Kötelmi ügyek 17 20 10
Családjogi ügyek 3 5 2

A devizahiteles ügyek eloszlásánál különbséget kell tenni a szerződésszerű teljesítéssel megszűnt szerződések, a felmondással megszűnt szerződések és a még hatályban lévő szerződések között. Ez utóbbiaknál a fő problémát jelenti, hogy a hitelkötelmek olyan nagymértékben elnehezültek, amelyre a szerződést kötő ügyfelek nem számíthattak. Ez különösen a nem megfelelő tájékoztatásból és a kockázatfeltárás hiányából adódhat. Általános tendencia, hogy az eredeti hitelösszegnél háromszoros, olykor négyszeres mértékben kell az ügyfeleknek visszafizetniük a kölcsönösszeget. Ennek eredményként kerültek felmondásra a Bank részéről a szerződések és jelentős számban végrehajtások vannak folyamatban ügyfeleink ellen. Eredménynek tekinthetjük, hogy ezeknek az ügyeknek egy részében már sikerült egyezséget kötniük a feleknek, valamint, hogy az eljáró bíróságok a végrehajtás felfüggesztése és megszüntetése tárgyában kedvező döntéseket hoztak.

Nehézséget jelent a jogvédelem során, hogy a jogalkotó (országgyűlés) az ún. „devizahiteles törvények” megalkotásával 2014 nyarán a pereket felfüggesztette így közel másfél évig szüneteltek a bírósági ügyek. Továbbá a Kúria részéről is olyan jogértelmezési aktusok születtek, amelyek az ügyfelek jogérvényesítését jelentősen megnehezítették.[1]

Nem elhanyagolható tény, hogy az alapvető jogok védelmét szolgáló szervek nem látják el megfelelően feladataikat. Így az Alkotmánybíróságon kívül, az eljáró bíróságok és még a Pénzügyi Békéltető Testület sem szolgálja érdemben a deviza-hitel miatt károsult ügyfelek sikeres jogérvényesítését. Annak, hogy még a legalapvetőbb magánjogi és emberi jogi értékek sem érvényesülnek, elsősorban aktuálpolitikai okai vannak. Konklúzióként megállapítható, hogy a hazai jogorvoslati fórumok jelenlegi állapotukban, majdnem teljesen alkalmatlanok a devizahitel-károsultak jogsérelmének orvoslására.

Ezt felismerve, csatlakoztunk a PITEE Egyesülethez[2] és a „bankmentő törvények”, a forintosítást elrendelő, árfolyamkockázatot ügyfélre hárító törvények és az elhúzódó bírósági eljárások miatt ügyfeleink segítségére voltunk az Alkotmánybírósághoz alkotmányjogi panasz, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságához kérelmek benyújtásában. Ezek az eljárások folyamatban vannak, az Alkotmánybíróság valamennyi alkotmányjogi panaszt elutasította, ezt követően benyújtott kérelmeket pedig befogadta az Emberi Jogok Európai Bírósága.

A fogyasztóvédelmi ügyeken belül főképp a különböző szolgáltatási szerződésekben jártunk el, mint érdekérvényesítő szerv. Ezen belül változatos a palettánk: volt már közüzemi szerződések elszámolásával kapcsolatos peren kívüli jogvitáink, de egyszerűbb telefon-előfizetésekkel kapcsolatos panaszokkal is találkoztunk. Előfordult, hogy személyi sérüléssel is járó biztosítási szerződés kapcsán is eljártunk. A közvetítés eredményeként a felek sikeresen egyezségre jutottak.

A kötelmi ügyekkel kapcsolatban találkoztunk mind munkajogi, mint polgári jogi ügyekkel. Az elmaradt munkabér-követeléstől fizetési meghagyással érvényesítésétől kezdve, jogellenes munkaviszony megszüntetésig változatos jogvitákkal foglalkoztunk. Polgári jogi ügyek kapcsán leggyakrabban a szerződésből fakadó teljesítési problémákkal kerestek fel, és közvetítéssel a közös megegyezéssel megszüntetéshez is hozzájárultunk, elkerülve a költséges bírósági eljárást. Munkajogi ügyekben történő közvetítéssel az elmaradt munkabérekhez hozzájutottak ügyfeleink és a szerződések megfelelő feltételekkel zárultak le (pl. a  jogalap nélkül visszatartott okiratokat kiadta a munkáltató).

Családjogi ügyekben találkoztunk gyermek-, illetve rokontartási kötelezettség nem teljesítése miatti igényekkel is. Előfordult az is, hogy a szülői felügyeleti jog megszüntetését kezdeményezte a gyámhatóság alapos ok nélkül, így megfosztva a gyermeket a családban való nevelkedés jogától. Ebben az ügyben a családjogi segítőjeként járunk el, jogi képviselőjük munkáját segítjük, illetve kiegészítjük.

Az Információszabadság és az adatvédelem körében is kerestek meg ügyfelek. Jelenleg is az adatvédelmi biztos előtt van folyamatban lévő eljárás, amelyben egy önkormányzati alapfeladatot ellátó szerv követett el szabálytalanságot, amely többek között szenzitív adatokat is érintett.

Egyesületünk egy város önkormányzati képviselőjének megbízásából közadatkikérést is végzett arról, hogy bizonyos országgyűlési képviselő választókerületében miért csak egy bizonyos városban (ahol azelőtt polgármester volt) látogatja valamennyi alkalommal a testületi üléseket, míg más településeken soha nem jelenik meg.

A fenti ügyeken kívül segédkeztünk civil szervezetek nyilvántartásba vétele, illetve változásbejegyzése érdekében. A térségben működő civil szervezetek mindenképpen számíthatnak ránk a jövőben is. A bejegyzési és változásbejegyzési törvényszéki eljárások nehézkesek, lassúak. A túlterheltségre hivatkozva hónapokig, sőt évekig nem képesek megfelelő intézkedéseket hozni a változásbejegyzések megvalósítása érdekében. Az elhúzódó eljárások miatt a civil szervezetek akadályoztatva vannak, hogy támogatásokat igényeljenek a hazai (pl. NEA) vagy Európai Uniós forrásból, amely így sok esetben az általuk kitűzött társadalmi célokat, de a működésüket is veszélyezteti.

Magyarországon a rendszerváltás óta a demokrácia és más, kiemelten fontos jogállami értékek a legmélyebb válságukat élik. Működésünkkel az emberi jogok legmagasabb szintű védelmét hívatunk szolgálni, a veszélyeztetett személyek, szervezet nevében fellépni, egyben fékként szolgálni a mindenkori politikai rendszer túlkapásaitól. Álláspontunk szerint a jogvédelem érdekében létrehozott állami szervek nem töltik be a szerepüket megfelelően, ezért elengedhetetlen, hogy a civil szférában minél több hozzánk hasonló szervezet működjön.

 

[1]Lásd: DH1, DH2 törvény, 6/2013,6/2014, 2/2014

[2]Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (képviseli: dr. Lázár Dénes)

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.