Tartásdíj – Meddig és mennyit? A hatályos szabályozás jellemzői és problémái egy joghallgató szemszögéből

A válófélben lévő gyermekes szülők között az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés a tartásdíjjal kapcsolatos. Meddig és mennyit is kell fizetnie a szülőnek?

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény tanulmányozása megadja a választ:
Ptk. 4:205.§
(1) A bíróság a tartás mértékét a jogosult indokolt szükségletei és a kötelezett teljesítőképessége alapján határozza meg.
(2) A jogosult indokolt szükségletei körében megélhetésének indokolt költségeit kell figyelembe venni.
Ptk. 4: 214. § A kiskorú gyermek tartásra való rászorultságát vélelmezni kell. Ez a vélelem a gyermek nagykorúságának betöltése után is – legfeljebb a huszadik életévének betöltéséig – érvényesül, ha a gyermek középfokú iskolai tanulmányokat folytat.
4:215.§
(1) A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a gyermek indokolt szükségleteit munkával szerzett keresménye vagy vagyonának jövedelme fedezi, vagy a gyermeknek tartásra kötelezhető más egyenesági rokona van.

A tartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása irányadó. Megállapodás hiányában a Ptk.4:204. § alapján a jogosult a tartás bírósági meghatározását kérheti.

Ptk. 4:218. §
(2) A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni:
a) a gyermek indokolt szükségleteit;
b) mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét;
c) a szülők háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli;
d) a gyermek saját jövedelmét; és
e) a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat.

A gyermek indokolt szükségletei körébe tartozik a megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, neveléséhez és taníttatásához szükséges rendszeres kiadás. A tartásdíjösszege gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kerül meghatározásra.

Ezek alapján látható, hogy kiskorú gyermek esetében a szülőnek két esetben nem kell tartásdíjat fizetnie, egyrészt ha a gyermek saját keresménye fedezi a szükségleteit, másrészt pedig, ha van más egyenesági rokona, aki tartásra kötelezhető. Én személy szerint több ponton sem értek egyet a jelenleg hatályos szabályozással. Attól, hogy a gyermek szülei elválnak, még továbbra is a gyermekük marad, véleményem szerint mindkét félnek egyforma mértékben kellene részt vennie a gyermek nevelésében, támogatásában. Az pedig, hogy a gyermeknek van saját keresménye, még nem kellene, hogy azt jelentse, a külön élő szülőnek nem kell támogatnia a gyermekét.

Most pedig lássuk, mi a helyzet nagykorú gyermek esetében:

Ptk. 4: 220. §
(1) A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.

Ilyen tanulmánynak minősül az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam, a felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és mesterképzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányok folyamatos végzése. Nem érinti a tanulmányok folyamatosságát az a megszakítás, amely a jogosultnak nem róható fel.
Viszont továbbtanuló nagykorú gyermek esetében van néhány kivétel, amikor nem köteles őt eltartani a szülő. Ebbe a körbe tartoznak a következő esetek:

a) a gyermek a tartásra érdemtelen;
b) a gyermek tanulmányi és vizsgakötelezettségének rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget; vagy
c) ezáltal a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné.

Bennem a c) pont kapcsán felmerül az a kérdés, hogy amennyiben van egy kiskorú gyermek –akit el kell eltartani- vagy maga a szülő az, akinek a tartása veszélybe kerülne a tartásdíj kifizetése miatt, abban az esetben a nagykorú gyermeknek már nem jár a különélő szülőtől a támogatás? Azért nem értek ezzel egyet, mert véleményem szerint gyermek és gyermek között nem lehet ekkora különbség csak azért, mert van aki már betöltötte a tizennyolcadik életévét, hiszen ettől még a szülő-gyermek kapcsolat szerintem továbbra is fennáll.

A Ptk. 4:220. § (4) bekezdése alapján a nagykorú gyermek érdemtelen a tartásra akkor is, ha a tartásra kötelezettel kellő indok nélkül nem tart kapcsolatot.

De mi szolgálhat ilyen kellő indokként? Számos gyerek traumaként éli meg a szülők válását. Lehet, hogy magába zárkózik (még akkor is, ha már nagykorú), elfordul attól a szülőtől, aki külön költözött. Meglátásom szerint ez nem tartozik a fenti kategóriába, nem felel meg kellő indoknak. Ilyen esetben indokoltnak tartom a tartásdíj fizetését, nem róható fel a gyermeknek, hogy a válás következtében ilyen lelkiállapotba került.
A tartásdíjmértékének meghatározásánál a továbbtanuló gyermek indokolt szükségleteit, saját jövedelmét, vagyoni helyzetét, a tanulmányai folytatásához jogszabály által biztosított kedvezményeket, támogatásokat és a szülők teherbíró képességét kell figyelembe venni , viszont a továbbtanuló nagykorú gyermek esetében van egy felsőhatár. Ugyanis huszonötödik életévét betöltött nagykorú gyermek esetében, még ha továbbtanul is, a szülő már csak rendkívül indokolt esetben köteles tartásdíjat fizetni.
Ptk. 4:222. § A továbbtanuló gyermek képzését, tanulmányait biztosító intézmény a tartásdíjfizetésére kötelezett szülőt – kérelmére – köteles tájékoztatni a tanulmányok végzésének fennállásáról vagy megszűnéséről.

Végkövetkeztetésként azt mondanám, hogy a gyermek lehet akármennyi idős, folytathat tanulmányokat, a szülő ameddig csak tudja, támogassa őt. Hiszen milyen csodálatos dolog az, amikor a szülő büszke lehet a gyermekére, hogy az elért sikerek mögött ott lapul a szülő támogatása, gondoskodása.

Írta: Magyar Tímea

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.